Integriteitsbeleid

 

INTEGRITEITSBELEID STICHTING WIMW

Tijdens activiteiten die wij organiseren dragen we de zorg voor kinderen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als alle betaalde en vrijwillige medewerkers bijdragen aan en alert zijn op een open, transparante en veilige omgeving.

INTEGER GEDRAG

AANNAME EN INWERKEN

Integriteit is bij Stichting WIMW een belangrijk onderdeel van het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Er is expliciete aandacht voor het onderwerp veiligheid, discriminatie en omgaan met incidenten. We zorgen ervoor dat alle medewerkers en vrijwilligers bekend zijn met onze gedragscode en met de procedures met betrekking tot schending van de integriteit. In de training bij aanname van nieuwe medewerkers gaan we in op hoe we een open aanspreekcultuur stimuleren. Hier komen we op terug bij elke uitvoering van de uitwisselingen met de begeleiders in de evaluatie.

Alle medewerkers en vrijwilligers die direct contact met kinderen hebben leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij ons in zodra zij hun werk voor Stichting WIMW beginnen. De VOG vragen wij voor vrijwilligers elke drie jaar opnieuw aan. De vrijwilligers zijn 18+ en hebben aantoonbare ervaring met het omgaan met kinderen van 9-12-jaar. Verder voldoen zij aan de eis van het hebben van diversiteitscompetenties; ze kunnen goed aansluiten op kinderen met verschillende achtergronden en zijn ze aantoonbaar in staat tijdafspraken precies na te komen.

TIJDENS EN RONDOM UITWISSELINGEN

Sociale veiligheid en integriteit zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de vergaderingen van het team en het bestuur van Stichting WIMW. Daarnaast vindt overleg plaats over specifieke onderwerpen, zoals: uitingen van leerlingen en volwassenen over gevoelige onderwerpen tijdens de uitwisselingen en de manier waarop we verhalen en foto’s van kinderen onderling delen en in de publiciteit gebruiken.

Tijdens uitwisselingen werken we altijd in teamverband, zodat we elkaar scherp houden, ondersteunen en aanspreken op (on)gewenst gedrag. Wanneer een medewerker of vrijwilliger vermoedt of constateert dat er sprake is van schending van de integriteit of overtreding van de gedragscode is meldt deze dit bij de vertrouwenscontactpersoon van Stichting WIMW. Op het moment dat er melding is van mogelijk ongepast gedrag, zal de medewerker of vrijwilliger van Stichting WIMW per direct niet deelnemen aan uitwisselingen, totdat duidelijk is dat er geen sprake was van een integriteitsschending of overtreding van de gedragscode.

VERANTWOORDELIJKHEID

De eindverantwoordelijkheid voor de integriteit van Stichting WIMW ligt bij het bestuur. Het integriteitsbeleid wordt opgesteld en actueel gehouden door de oprichter van Stichting WIMW (in de rol van integriteitsfunctionaris) en bekrachtigd door het bestuur.
De vrijwilligers en betaalde medewerkers van WIMW volgen het integriteitsbeleid specifiek bij het uitvoeren van de volgende punten:

 • Deelname aan voorbereidende training
 • Controle van materialen voor de uitwisseling
 • Begeleiden kinderen tijdens reizen van en naar partnerschool
 • Begeleiden kinderen tijdens speurtocht
 • WIMW spellen op de school zelf met kinderen uitvoeren
 • Organisatie en deelname aan afsluiting partnerscholen met kinderen
 • Activeren en informeren van ouders
 • Deelname aan teamoverleggen
 • Bijdragen aan de evaluatie van uitwisselingen

GEDRAGSCODE

Alle betaalde medewerkers en vrijwilligers van Stichting WIMW ondertekenen onze
gedragscode. Hierin staan de afspraken met betrekking tot het (fysieke) contact met kinderen: algemene afspraken over onze werkwijze, afspraken over privacy en beeldmateriaal, en afspraken over intimiteit en grenzen. Voor de betaalde medewerkers bevat de gedragscode ook afspraken over ethisch zakendoen.

De gedragscode bestaat uit onderstaande punten:

 • Iedereen handelt op basis van respect voor de emotionele, etnisch-culturele en fysieke
integriteit van kinderen en collega’s.
 • Er wordt niet gerookt, (of) alcohol of drugs gebruikt tijdens de WIMW activiteiten.
 • De privacy van kinderen is belangrijk. De gegevens worden door vrijwilligers en betaalde medewerkers niet uitgewisseld of gedeeld met derden.
 • Iedere medewerker handelt met respect voor ieders grenzen, gaat niet in op en neemt geen initiatief tot agressief (verbaal en non-verbaal) gedrag jegens kinderen of collega’s en onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
 • Bij het waarnemen van grensoverschijdend gedrag tussen leerlingen onderling, wordt door de WIMW medewerker of vrijwilliger direct de projectleider op de hoogte gesteld. De projectleider neemt hierop contact op met de docent(en) en vaste contactpersonen van de betrokken school/scholen.
 • Stichting WIMW wil op ethisch verantwoorde manier zakendoen. Dit betekent dat medewerkers in hun werk geen acties ondernemen die maatschappelijk gezien de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. De acties dienen, als zij in de openbaarheid zouden worden gebracht, de medewerker zelf of de organisatie niet in verlegenheid te brengen.
 • Binnen Stichting WIMW werken wij aan het tegengaan van discriminatie. We verwachten dat iedere medewerker kritisch is ten aanzien van zijn eigen gedrag en ook dat de medewerker een waakzame houding aanneemt tegenover elke vorm van ongewenst gedrag of discriminatie en hiervan melding maakt als de medewerker dit soort gedrag waarneemt.
 • Ongewenst of discriminerend gedrag wordt besproken met de medewerker. Bij herhaling krijgt de medewerker een schriftelijke waarschuwing of kan de werkgever overgaan tot een disciplinaire maatregel. In ernstige gevallen kan de werkgever direct een disciplinaire maatregel toepassen en toegezegde medewerking als vrijwilliger of als betaalde opdrachtnemer beëindigen.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker of vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen.

Een signaal van niet naleven resulteert in een onderzoek, een gesprek met betrokkene(n) en het bestuur. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek wordt: of het contact beëindigd, verbeterafspraken opgesteld of geconcludeerd dat de gedragscode wel werd nageleefd.


VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of geconfronteerd wordt met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers, vrijwilligers, kinderen of ouders kunnen zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon voor een luisterend oor, advies of begeleiding.

Bij Stichting WIMW is dit de projectleider (t.veliscek@welkominmijnwijk.nl) maar indien gewenst of nodig, kan de melder direct contact opnemen met de verantwoordelijke van het bestuur van Stichting WIMW – dit is de voorzitter van het bestuur (aziza_badouri@hotmail.com)

De vertrouwenscontactpersoon verwijst de melder, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenscontactpersoon neemt bij de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.